HVORDAN JOBBER LANDSBYARKITEKTENE

 

- dere kan kontakte oss på telefon: 67 53 10 20 eller mail: info@lba.no

- vi avtaler et bli-kjent-møte her på Gjønnes gård, Gml. Ringeriksvei 58 på Bekkestua

- vi setter av 1 time som ikke faktureres; om dere ikke ønsker å gå videre med oss

- ta med det dere har av tegninger, bilder og ønsker som kan gjøre at vi får mest mulig ut av møtet

- vi vil fortelle om oss, hvordan vi jobber generelt og hvordan vi kan jobbe med deres tiltak spesielt

- vi avtaler ikke noe i dette møtet, men er det interessant kan vi gi tilbud på et skisseprosjekt

- ønskes kun konsultasjon vedr. ditt prosjekt kan vi avtale et møte på vårt kontor hvor vi fakturerer medgått tid

 

 


BOLK 1

SKISSEPROSJEKT

-, utgjør normalt 15 - 25 % av arkitekthonoraret

 • befaring/registrering; vi tar bilder og en ny gjennomgang med dere på plassen

 • analyse av muligheter og begrensninger i forhold til deres ønsker

 • håndtegnede planer, snitt og fasader av nytt tiltak i målestokk

 • 3d-skisse

-  3 ukers tid etter vår befaring vil vi invitere dere til en gjennomgang her på vårt kontor; der vi går igjennom og overleverer skisseprosjektet

- vi gjør ingen avtaler om videre arbeid i dette møtet. Dere tar det med hjem og studerer det.

- ønsker dere å gå videre til en søknad; tar dere kontakt. Så gir vi tilbud på det videre arbeidet

(er det behov for det; anmoder vi om en forhåndskonferanse med kommunen med skisseprosjektet, der dere også blir med. Denne vil vi innkalles til rundt 2 uker etter anmodningen er sendt)

 


BOLK 2

FORPROSJEKT OG SØKNAD TIL KOMMUNEN

-, utgjør normalt 25 - 35 % av arkitekthonoraret

 • tegner opp prosjektet digitalt m=1/100 basert på skisseprosjektet og deres tilbakemeldinger.

 • situasjonsplan m=1/500, utomhusplan, eventuelle terrengsnitt m=1/200

 • søknadsarbeid, redegjørelser og nabovarsling (sendes rekommandert eller dere tar runden)

 • kanskje trengs det nabosamtykke eller dispensasjon

 • i denne fasen vil vi også kunne kontakte byggeteknisk ingeniør

-  er det et mindre tiltak (< 50m2) er behandlingstiden i kommunen 3 uker fra naboene har fått 2 uker til å studere varselet. Da kan dere selv være ansvarlige for tiltaket og vi trenger ikke sende inn søknad om igangsettingstillatelse. Denne gis her med godkjenningen.

- er tiltaket større (>50m2) er behandlingstiden 12 uker og det må deretter søkes om igangsetting etter at tiltaket er godkjent med ansvarlige foretak. Landsbyarkitektene vil da kunne; ved siden av å være ansvarlig arkitekt også gå inn som ansvarlig søker for tiltaket.

 


BOLK 3

DETALJFASEN

-, utgjør normalt 35 - 45 % av arkitekthonoraret

 • anbudstegninger m=1/50

 • dør- og vindu-skjema

 • detaljer m=1/5

 • eventuelle andre skjemategninger m=1/20

 • beskrivelse av arbeidene

 • vi kontakter øvrige prosjekterende fag som fakturerer direkte til dere

-  vi sender dette anbudsmaterialet til 3 entreprenører som gir pris på likt grunnlag

-  de vil kunne komme på befaring og ca 4 uker senere vil de kunne levere dere sine tilbud

-  dere velger entreprenør og vi går inn i siste bolk.

 


BOLK 4

BYGGEFASEN - FERDIGATTEST

-, utgjør normalt 5 - 10 % av arkitekthonoraret

 • innsending av søknad om igangsetting med valgt foretak, utførende og prosjekterende

 • anbudstegninger gjøres om til arbeidstegninger etter møte med utførende

 • oppfølging av byggesaken

 • anmodning om ferdigattest


  - vi regner et arkitekthonorar til å ligge mellom 5 og 10% av byggesummen.